2022-08-17 16:37:58
2022-08-15 21:00:00

Rugpjūčio 18 d. dėl techninių kliūčių VU TSPMI administracija dirbs nuotoliniu būdu. Administracijos kontaktus galite rasti čia.

2022-08-17 16:37:58
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Jean Monnet Chair prof. R. Vilpišauskas

Apie projektą

Jean Monnet Chair projektu „Šiuolaikinių Europos aktualijų dėstymas, tyrimai ir diskusijos (TRENDS) siekiama peržiūrėti, išplėtoti ir papildyti Europos studijų kryptį, siekiant padidinti jų populiarumą Vilniaus universitete bei sistemiškai jas integruoti į Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studijų programas. Jean Monnet Chair profesoriaus pozicija VU TSPMI buvo įsteigta 2020 m. spalį, o veiklos bus tęsiamos iki 2023 m. spalio, finansuojant Europos Sąjungos Erasmus+ Programai 

Projekte siūlomų veiklų tikslas – sustiprinti jaunosios kartos susidomėjimą ES aktualijomis ir prisidėti prie Lietuvoje vykstančių diskusijų ES klausimais. Jean Monnet Chair profesorius sieks įveikti pastaraisiais metais pastebimai sumenkusį susidomėjimą ES veikla, kuris ypač išryškėja jį lyginant su tendencijomis, matytomis Lietuvai stojant į ES. Šis skirtumas pasireiškia mažesniu jaunuolių, besirenkančių ES krypties magistro studijas, kiekiumenkesniu disertacijų, rašomų apie ES, skaičiumiretesniu knygų, nagrinėjančių ES aktualijas lietuvių kalba, publikavimu, galiausiai, pastebimas menkesnis kokybiškų diskusijų Europos klausimais, bendradarbiavimo tarp politikos formuotojų ir mokslininkų, kiekis.  

Jean Monnet Chair profesoriaus veiklomis siekiama trijų pagrindinių tikslų. Pirma, motyvuoti bakalauro studentus tęsti ES krypties magistro studijas ir pasirinkti karjeros kelią į šią sritį orientuotose Lietuvos ir ES viešojo sektoriaus institucijose. Antra, išplėsti ES studijų prieinamumą kitų disciplinų studentams. Trečia, skatinti viešas diskusijas aktualiausiais ES klausimais, stiprinti gyventojų atsparumą klaidinančiai informacijai apie ES bei informuoti piliečius apie ES institucijas, politiką ir aktualijas.  

Profesorius Ramūnas Vilpišauskas Jean Monnet Chair profesoriaus poziciją užima VU TSPMI, Centrinėje ir Rytų Europoje bei Baltijos regione lyderiaujančioje socialinių mokslų institucijoje, kuri vienija stipriausius nacionalinės, Europos bei tarptautinės politikos ekspertus. Jean Monnet Chair profesorius prisideda prie VU TSPMI kursų, skirtų ES analizei, kūrimo, atnaujinimo bei įgyvendinimo. Šie kursai apima tris magistro programų kursus, skirtus ES viešosios politikos, politinės ekonomijos ir institucijų raidos analizei bei naujai sukurtą pasirenkamąjį bakalauro programos kursą, kurio metu nagrinėjamos šiandieninės ES aktualijos. Šalia intensyvių dėstymo veiklų, prof. R. Vilpišauskas taip pat prisideda prie akademinių bei viešų diskusijų skatinimo, dalinasi įžvalgomis nacionalinėje ir užsienio žiniasklaidoje bei tęsia šios srities tyrimus.  

Atsižvelgiant į anksčiau minėtas problemas, Jean Monnet Chair profesoriaus veikla prisideda prie didesnio dėmesio ES aktualijoms Lietuvos kontekste skyrimo, diskusijų apie abipusį Lietuvos ir Europos Sąjungos ryšį bei ryšių tarp visuomenės, studentų, tyrėjų ir sprendimų priėmėjų stiprinimo. TRENDS projekto poveikis neapsiriboja jo įgyvendinimo laikotarpiu: dėl aktyvios komunikacijos ir plačios projekto metu įgyvendinamų veiklų sklaidos, jo poveikis peržengs įprastines bendravimo su studentais ar komentarų žiniasklaidoje ribas.  

Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame projekte. 

 

Profesorius R. Vilpišauskas

Ramūnas Vilpišauskas, VU TSPMI profesorius, institute dėsto nuo 1996 m. Nuo 2020 m. spalio jis užima ir Jean Monnet Chair profesoriaus pareigas.  

2009-2019 m. prof. R. Vilpišauskas ėjo VU TSPMI direktoriaus pareigas. Viešosios politikos sprendimų analizės ir institucinio bendradarbiavimo bei koordinavimo patirtį jis įgijo dirbamas LR Prezidento Valdo Adamkaus patarėju (2004-2009 m.), vadovaudamas Ekonominės ir socialinės politikos grupei, o 2006-2009 m. – ir dirbdamas Prezidento patarėjų koordinatoriumi. Prof. R. Vilpišauskas taip pat priklausė įvairiems patariamiesiems dariniams, pavyzdžiui, Saulėlydžio komisijai (2009-2016 m.), Aukštojo mokslo tarybai (2010-2013 m.) ir Pažangos tarybai (2010-2016 m.). 

Profesoriaus akademiniai interesai yra susiję su įvairiais ES aspektais: Europos integracijos politine ekonomija, viešąja politika (įskaitant transatlantinę partnerystę), tarptautinių susitarimų poveikį šalių viešajai politikai, viešojo sektoriaus reformas ir užsienio ekonomines politikas. Jis dalyvavo įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimų projektuose, pavyzdžiui, The EU and Eastern Partnership countriesAn Inside-Out Analysis and Strategic Assessment (EU-STRAT)” (2016-2019 m.; finansuotojas – Europos Komisija; vieno iš šio projekto komponentų koordinatorius, projekto vykdytojas)Negotiating Brexit” (2017-2019 m.; finansuotojas – Jungtinės Karalystės Ekonominių ir socialinių tyrimų taryba; projekto vykdytojas),  Jean Monnet projektas „Navigating in the Storm (2017-2020 m.; finansuotojas – Europos Komisija; projekto vykdytojas), Small States in the euro zone” (koordinatorius – Europos integracijos tyrimų institutas, Austrija), Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (2020; finansuotojas – Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas). Profesorius R. Vilpišauskas taip pat yra šalies ekspertas, teikiantis analizę „Bertelsmann Foundation“ rengiamoms „Sustainable Governance Indicators“ ataskaitoms.  

Naujausios prof. R. Vilpišausko publikacijos apima straipsnius lyderiaujančiuose tarptautiniuose žurnaluose politinės ekonomijos, struktūrinių reformų Lietuvoje, euro zonos krizės tema, taip pat knygų skyrius Europos ateities, Lietuvos visuomenės požiūrio į ES ir po įstojimo į ES šalyje vykstančių pokyčių temomis. Profesoriaus publikacijų sąrašas prieinamas čia 

Komentarai žiniasklaidoje

JeanMonnetChair profesorius R. Vilpišauskas siekia skatinti susidomėjimą bei inicijuoti diskusijas ES klausimais, paskatinti glaudesnį visuomenės, akademinės bendruomenės ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą. Būtent todėl jis aktyviai reaguoja į aktualiausias Europos problemas, teikdamas komentarus žiniasklaidoje, rašydamas straipsnius ar dalindamasis savo nuomone televizijoje. 

Komentarai bei straipsniai interneto dienraščiuose

Komentarai ir dalyvavimas televizijos bei radijo laidose

Dalyvavimas tinklalaidėse

Jean Monnet Chair profesoriaus R. Vilpišausko tinklalaidės

Europos ateities vizija: diskusija su V. Amendola, A. Pranckevičiumi ir VU TSPMI studentais/-ėmis. 2021 m. lapkričio 16 d. Tinklalaidės įrašas pasiekiamas čia.

Italijos valstybės sekretoriaus Europos reikalams Vincenzo Amendola ir Lietuvos užsienio reikalų viceministro Arnoldo Pranckevičiaus diskusija su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentais/-ėmis apie tai, kaip Lietuva ir Italija mato situaciją Europoje, kokie yra svarbiausiai iššūkiai ES ir kokie būdai padėtų juos spręsti. Diskusiją moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Jean Monnet Chair prof. Ramūno Vilpišausko ir Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus diskusija. 2022 m. kovo 1 d. Tinklalaidės įrašas pasiekiamas čia.

Europos Parlamento nario, buvusio Lietuvos ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus bei VU TSPMI Europos studijų ir Viešosios politikos analizės magistro programų studentų/–čių diskusija apie Europos parlamento vaidmenį ES politiniame procese, tarpinstitucinius santykius bei įsitraukimą, valdant kylančias krizes ir sprendžiant aktualius ES politinės darbotvarkės klausimus. Pokalbį moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Jean Monnet Chair prof. Ramūno Vilpišausko ir dr. Ievos Giedraitytės pokalbis apie Ukrainos ir ES santykius. 2022 m. kovo 17 d. Tinklalaidės įrašas pasiekiamas čia.

Dėstydami kursą Šiuolaikiniai ES iššūkiai, Jean Monnet Chair prof. Ramūnas Vilpišauskas ir dr. Ieva Giedraitytė surengė pokalbį, kurio metu jie aptarė karo Ukrainoje aktualijas, Ukrainos ir ES santykius bei Ukrainos narystės bendrijoje perspektyvas ir iššūkius.

Baltic-EU conversations – Panel conversation: on cybersecurity in a digital Europe. 2022 m. kovo 18 d. Tinklalaidės įrašas pasiekiamas čia.

COVID–19 pandemija paskatino struktūrinius visuomenės ir ekonomikos pokyčius, nes vis daugiau žmonių naudojasi ir pasitiki skaitmeniniais sprendimais bei technologijomis. Visgi didėjant skaitmenizacijai, Europa ir jos piliečiai tampa jautresni kibernetinėms grėsmėms. Kibernetinių išpuolių prieš ES valstybes nares ir jų piliečius smarkiai padaugėjo Rusijai pradėjus agresiją Ukrainoje. Taigi, šios diskusijos siekis – išsiaiškinti, kaip skaitmeninę Europą padaryti atsparesnę kibernetinėms grėsmėms. Diskusijoje dalyvavo Europos Komisijos Generalinio direktoriaus, atsakingo už ryšių tinklus, turinį ir technologijas, pavaduotojas Thibaut Kleiner, Ambasadorius Vengrijos nuolatinėje misijoje prie ESBO, JT ir kitose tarptautinėse organizacijose Károly Dán bei Ispanijos nacionalinės technologijų ir visuomenės observatorijos direktoriaus pavaduotoja Verónica Hernández. Diskusiją moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Dėstymas ir mokomoji medžiaga

Vienas iš JeanMonnetChair TRENDS projekto tikslų yra susijęs su naujų ES studijoms skirtų kursų kūrimu ir nuolatiniu kursų, kuriuos dėsto prof. RVilpišauskas, tobulinimu. Projekto metu buvo pristatyti arba atnaujinti šie kursai: 

2022 m. pavasaris

Svarbiausi šiuolaikiniai ES iššūkiai (bakalauro studijos). Tai visiškai naujas, 2022 m. pavasarį startuosiantis pasirenkamasis bendrųjų universitetinių studijų dalykas. Juo siekiama suteikti žinių apie aktualiausius ES kylančius vidaus ir užsienio politikos iššūkius, ugdyti gebėjimus kritiškai vertinti ES aktualijas, diskutuoti bei formuluoti argumentuotus pasiūlymus aktualioms problemoms spręsti. Kurso programoje numatytos temos atspindi ES vidaus ir užsienio politikos procesus bei juose dalyvaujančių veikėjų vaidmenį, įtraukiant ir Lietuvos dalyvavimo ES bei nacionalinių interesų aptarimą nagrinėjamomis temomis. Svarbiausi ES iššūkiai pristatomi paskaitų metu, o seminaruose jie nagrinėjami, vertinant iš Lietuvos interesų perspektyvos bei analizuojant naujausią, skirtingus požiūrius svarstomais klausimais pristatančią medžiagą.

2021 m. ruduo

Globalūs iššūkiai ir ES (magistrantūros studijos). Pagrindinis kurso tikslas pristatyti pagrindines tarptautinės politinės ekonomijos sąvokas bei ugdyti analitinius gebėjimus, padėsiančius suprasti ir kritiškai įvertinti procesus, vykstančius tarptautinėje ekonominėje ir politinėje erdvėje, politinių veiksnių poveikį globaliems, regioniams ir nacionaliniams ekonomikos pokyčiams bei ES vaidmenį valdant globalius iššūkius. Kurso metu derinamos skirtingos užsiėmimų formos paskaitos bei seminarai, papildomi diskusijomis aktualiausiomis ES iššūkių temomis. Po esminės kurso peržiūros, 2021 m. jame išryškintas analitinių įgūdžių lavinimo elementas, atskleidžiamas nagrinėjant platų ES aktualijų spektrą apimančias temas (pavyzdžiui, tarptautinės prekybos, tarptautinės finansų integracijos ir finansinių krizių priežasčių, migracijos, klimato kaitos politikos, energetinio saugumo, mažųjų valstybių vaidmens globalioje ekonomikos sistemoje ir kt.). Kurso metu studentų rengiamos esė bei komentarai leidžia ne tik stiprinti kritinio mąstymo, analizės įgūdžius, tačiau ir gilinti žinias pasirinktoje srityje.

 2021 m. pavasaris  

ES viešoji politika (magistrantūros studijos). Kursu siekiama suteikti studentams išsamias žinias apie pagrindines ES institucijas, sprendimų priėmimo proceso etapus ir skirtingų institucijų santykius, jų svarbą įvairioms viešosios politikos sritims, o taip pat aptarti ir naujausias institucines reformas. Po išsamios peržiūros, 2021 m. kursas sustiprintas praktinio žinių taikymo elementais. Tai padeda lavinti platesnį studentų įgūdžių spektrą, pradedant teorinių žinių apie ES viešąją politiką išplėtimu ir baigiant jų taikymu praktikoje. Paskaitų ir seminarų derinys, papildytas praktinėmis užduotimis, tokiomis kaip politikos trumpraščių (angl. policy briefs) rengimas, skatina studentus pritaikyti savo žinias aiškinant ir sprendžiant dabartinės ES viešosios politikos dilemas. Geriausi studentų darbai semestro pabaigoje platinami įvairiais žiniasklaidos kanalais ir prisideda prie visuomenės diskusijų su ES susijusiomis temomis.  Studentų trumpraščiai bei komentarai:

 2020 m. ruduo  

Europos integracijos politinė ekonomija (magistrantūros studijos). Nuo 2001 m. dėstomas kursas buvo reikšmingai patobulintas, siekiant suteikti pagrindines žinias, susijusias su Europos (dez)integracijos politine ekonomija, taikant jas naujausiems įvykiams, tokiems kaip Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES ar COVID-19 krizė, analizuoti. Kursas sutelktas į gebėjimą įvertinti Europos integracijos politinę ekonomiją, visų pirmiausia, funkciniu (integracijos raida pagrindinėje ekonominėje politikoje ir jos interpretavimas), taip pat geografiniu (integracijos) požiūriu. Prof. R. Vilpišauskas papildė kursą, daugiausiai dėmesio skirdamas naujausiems diferenciacijos procesams Europoje ir skirtingų krizių poveikiui ES būklei.

Prof. Ramūnas Vilpišauskas taip pat veda užsiėmimus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto studentų korporacijos „RePublica“ organizuojamoje Jaunųjų politologų mokykloje, ES tema diskutuoja su mokiniais.

 1. Prof. Ramūno Vilpišausko paskaita moksleiviams „Ar narystė ES riboja Lietuvos suverenitetą?“ Jaunųjų politologų mokyklos sesijoje 2021 m. gruodžio 16 d. (paskaitoje dalyvavo 22 moksleiviai).

Paskaitos kitų dėstytojų vedamuose kursuose:

 1. Prof. Ramūno Vilpišausko skaityta paskaita „Contestation of EU power in its Eastern Neighbourhood?“ dėstytojos dr. Ievos Giedraitytės vedamame kurse „ES išoriniai santykiai“. Ši paskaita tai kurso metu rengiamo paskaitų ciklo „AlterEurope 2020-2021 Thematic Conferences: „Overview of the European Union’s External Relations“ dalis. 2021 m. gruodžio 8 d. vykusioje paskaitoje dalyvavo apie 40 studentų iš Université Jean Monnet Saint-Étienne, ENS de Lyon bei VU TSPMI Europos studijų magistro programos.

Kiti komentarai:

 • Prof. Ramūno Vilpišausko komentarai edukacinėje priemonėje – naujienlaiškyje mokytojams Aš manau.
  1. Komentaras tema „Europos atsakas į pandemiją“ 2021 m. gegužės numeryje (parsisiųskite čia);
  2. Komentaras tema „ES atsakas karui Ukrainoje“ 2022 m. kovo numeryje (parsisiųskite čia).
Tyrimai

Vienas esminių projekto TRENDS tikslų – mokslinių tyrimų atlikimas. Projekto pabaigoje bus išleista monografija, skirta aptarti skirtingų ES, nacionalinių ir kitų veikėjų vaidmenį ES politikos procese, pagrindinius politinius klausimus reguliavimo, perskirstymo ir paskirstymo politikos srityse, vidaus ir išorės politikos klausimus (plėtra, kaimynystės politika, tarptautinė prekyba ir santykiai su JAV, Kinija ir Rusija), diskusijas dėl ES institucinių reformų. Kiekviename skyriuje Lietuvai svarbūs atvejai bus pateikti iš skirtingų analitinių perspektyvų tam, kad medžiaga būtų prieinamesnė visuomenei ir naudinga švietimo tikslams. 

Be to, JeanMonnetChair profesorius nuolat dalyvauja įvairiuose mokslinių tyrimų projektuose, susijusiais su ES tematika.

 • Patkauskaitė-Tiuchtienė, Inga, Rasa Bortkevičiūtė, Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas (2022). „Reikšmingų įvykių poveikis viešosios politikos ir institucijų kaitai: tyrimų darbotvarkė“, Politologija, 105(1), 8-52. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2022). „Perceptions of European Solidarity in Lithuania—plus ça change, plus c’est la même chose?„. Kn. Michael Kaeding, Johannes Pollak, Paul Schmidt (sud.), European Solidarity in Action and the Future of Europe. Cham: Springer, 71–74. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Lithuania. From another (failed) attempt at rapprochement with the regime to the pacesetter of EU’s sanctions policy“. Kn. Andris Sprūds, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča (sud.), Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 24-29. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „More action than discussion in Lithuania’s response to the pandemic“, EPIN ataskaita The effect of Covid on EU democracies. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Lithuania: focus on participation and policy results, support for institutional status quo“, EPIN ataskaita Managed Expectations. EU Member States’ Views on the Conference on the Future of Europe. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Lithuania“, The UK in a Changing Europe. EU-UK 2030. Prieiga čia.
 • Vinogradnaitė, Inga, Ramūnas Vilpišauskas (2021). „The politics of differentiated integration : what do governments want? Country report – Lithuania“, Working Paper, EUI RSC, 2021/10, Integrating Diversity in the European Union (InDivEU). Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Lithuania-Russia relationship: why so difficult?“, Baltic Rim Economies. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Lithuania: Regulatory Patchwork that Evolved in Response to External Threats, Legal Approximation and Domestic Influences“, „Lithuania: Regular Public Reporting Yet Society Feels Uninformed“. Kn. Māris Andžāns, Andris Sprūds, Ulf Sverdrup (sud.), Critical infrastructure in the Baltic states and Norway: strategies and practices of protection and communication. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 59-97, 154-168. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „Perspective from Lithuania: Towards no Illusions of an Independent Belarus“. Kn. Māris Andžāns, Evija Djatkoviča, Andris Sprūds (sud.), Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 26-38. Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). Diskusinis dokumentas „Science for policy ecosystems in Lithuania“ seminarui Science for policymaking in Lithuania. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC) ir Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). Prieiga čia.
 • Vilpišauskas, Ramūnas (2021). „The Baltic States in the Economic and Monetary Union: Standing in the Shadow of Germany or Helping to Counterbalance the ‘South’?“, German Politics. Prieiga čia.
Renginiai

Siekdamas įtraukti įvairias visuomenės grupes į diskusijas ES klausimais, JeanMonnetChair profesorius inicijuoja ir aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, susijusiuose su ES temomis. Viena iš jo iniciatyvų – Euro debatai, kurie bus skirti politikos formuotojams ir pilietinei visuomenei, didinant informuotumą apie ES lygmeniu vykstančius politinius ir viešuosius svarstymus bei vietos problemas, parodant ryšį tarp valdymo ES lygmeniu ir svarbiausių ekonominių, socialinių, demografinių, aplinkosaugos klausimų Lietuvoje. Norėdamas panaikinti vyraujančius stereotipus apie ES ir pateikti pagrindinę informaciją apie jos veikimą, naujausius įvykius ir poveikį šalies raidai, prof. R. Vilpišauskas taip pat inicijavo atviras (iš dalies nuotoliniu būdu vykstančias) paskaitas įvairiuose Lietuvos regionuose.

Diskusijų ciklas Euro debatai

2021 m. lapkričio 16 d. Europos ateities vizija: diskusija su V. Amendola, A. Pranckevičiumi ir VU TSPMI studentais/-ėmis. Renginio vieta: VU TSPMI. Daugiau informacijos. (Renginio garso įrašas prieinamas čia).

Italijos valstybės sekretoriaus Europos reikalams Vincenzo Amendola ir Lietuvos užsienio reikalų viceministro Arnoldo Pranckevičiaus diskusija su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentais/-ėmis apie tai, kaip Lietuva ir Italija mato situaciją Europoje, kokie yra svarbiausiai iššūkiai ES ir kokie būdai padėtų juos spręsti. Diskusiją moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

2022 m. kovo 1 d. Jean Monnet Chair prof. Ramūno Vilpišausko ir Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus diskusija. Nuotolinis renginys. Daugiau informacijos. (Renginio įrašas prieinamas čia).

Europos Parlamento nario, buvusio Lietuvos ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus bei VU TSPMI Europos studijų ir Viešosios politikos analizės magistro programų studentų/–čių diskusija apie Europos parlamento vaidmenį ES politiniame procese, tarpinstitucinius santykius bei įsitraukimą, valdant kylančias krizes ir sprendžiant aktualius ES politinės darbotvarkės klausimus. Diskusiją moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Baltic-EU conversations – Panel conversation: on cybersecurity in a digital Europe. 2022 m. kovo 18 d. (Renginio įrašas prieinamas čia). Daugiau informacijos.

COVID–19 pandemija paskatino struktūrinius visuomenės ir ekonomikos pokyčius, nes vis daugiau žmonių naudojasi ir pasitiki skaitmeniniais sprendimais bei technologijomis. Visgi didėjant skaitmenizacijai, Europa ir jos piliečiai tampa jautresni kibernetinėms grėsmėms. Kibernetinių išpuolių prieš ES valstybes nares ir jų piliečius smarkiai padaugėjo Rusijai pradėjus agresiją Ukrainoje. Taigi, šios diskusijos siekis – išsiaiškinti, kaip skaitmeninę Europą padaryti atsparesnę kibernetinėms grėsmėms. Diskusijoje dalyvavo Europos Komisijos Generalinio direktoriaus, atsakingo už ryšių tinklus, turinį ir technologijas, pavaduotojas Thibaut Kleiner, Ambasadorius Vengrijos nuolatinėje misijoje prie ESBO, JT ir kitose tarptautinėse organizacijose Károly Dán bei Ispanijos nacionalinės technologijų ir visuomenės observatorijos direktoriaus pavaduotoja Verónica Hernández. Diskusiją moderavo VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Renginiai, kuriuose dalyvavo Jean Monnet Chair profesorius

 • LR Seimo Ateities komiteto diskusija „Respublikos ir demokratijos ateitis Europoje ir mūsų intelektualinis savarankiškumas“, 2021 m. vasario 17 d. (renginio įrašas prieinamas čia).
 • TEPSA ir Europos koledžo organizuojama diskusija „Solidarity in Action and the Future of Europe – Views from the Capitals“, 2021 m. vasario 26 d. (daugiau informacijos pateikiama čia).
 • Paskaita „The role of the European Council within the EU in managing the COVID-19 crisis: a transformative actor once again?“, 2021 m. kovo 9 d. Paskaitą skaitė lyderiaujantis Europos Sąjungos politinės sistemos ir Europos integracijos srities tyrėjas prof. Wolfgang Wessels. Renginio įrašas pateikiamas čia.
 • Diskusija „Baltic and Nordic Responses to 2020 Post-Election Crisis in Belarus“, 2021 m. balandžio 8 d. Renginio metu Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Baltarusijos ekspertai aptarė tyrimo “Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus” rezultatus, analizuodami kaip Danija, Estija, Suomija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Švedija ir Latvija į po rinkimų Baltarusiją ištikusią krizę reagavo iki šiol bei kokių veiksmų derėtų imtis, siekiant padėti Baltarusijai kelyje į demokratinį valdymą. Renginio įrašas pateikiamas čia.
 • Metinė URM Europos Sąjungos departamento konferencija „Ruošiantis 2022 m. Kokie iššūkiai Lietuvos laukia Europos Sąungoje?“, 2021 m. gruodžio 20 d. (konferencijos programa pateikiama čia).
 • Carleton universiteto (Kanada) organizuota nuotolinė diskusija „Baltic Reactions to Russia’s War Against Ukraine“, 2022 m. gegužės 11 d. Daugiau informacijos – renginio aprašyme. Prof. Ramūno Vilpišausko parengtas skaidres rasite čia.

Kviestiniai svečiai Jean Monnet Chair profesoriaus dėstomuose kursuose

 • Seminaras „EVT vaidmuo ES politikoje ir krizių valdyme“. 2022 m. kovo 4 d. Seminare dalyvavo kviestinis svečias Prof. Wolfgang Wessels, kuris yra apdovanotas prestižiniu Jean Monnet politikos mokslų profesoriaus apdovanojimu už nuopelnus mokslui ir šiuo metu dirba Kiolno universitete. (Daugiau informacijos apie seminarą ir jo įrašą galima pasiekti čia).

Jean Monnet Chair Profesorius Ramūnas Vilpišauskas, siekdamas stiprinti studentų susidomėjimą ES veikla ir skatindamas juos susipažinti su ES institucijomis, organizuoja studentų susitikimus su ES institucijų atstovais.

 1. ES viešosios politikos magistro studentų susitikimas su Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi (2022 m. vasario 22 d. 16.45 val.).
 2. Informacinis renginys apie stažuočių ES institucijose (Europos parlamente, Europos Taryboje, Europos Komisijoje) galimybes (2022 m. balandžio 21 d. 11:30 val., nuotoliniu būdu).

Renginių ciklas, skirtas Konferencijai dėl Europos ateities

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Europe Direct centrų, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Jean Monnet Chair profesoriaus Ramūno Vilpišausko organizuojamas renginių ciklas – Konferencijos dėl Europos ateities dalis. Renginių idėja atliepia svarbiausią konferencijos tikslą – suteikti galimybę žmonėms visoje Europoje dalytis idėjomis ir padėti formuoti mūsų žemyno bendrą ateitį. 

Visoje Lietuvoje įvyks devynios piliečių diskusijos, kurių metu bus aptariamos problemos ir galimi jų sprendimai svarbiausiose ES valdymo srityse. Renginių metu įžvalgomis dalinsis ir kartu su renginio dalyvėmis/-iais idėjas Europos ateičiai vystys žymiausi savo srities ekspertai. Prisijunkite prie renginių: 

 • Rugsėjo 20 d., 16 val. 30 min. Diskusija apie sveikatą ateities Europoje. Vieta: Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įsikūręs „Europe Direct Utena“ centras. Daugiau informacijos apie renginį bei jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Spalio 14 d., 16 val. Diskusija apie migraciją ateities Europoje. Vieta: Visagino kultūros centras. Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Lapkričio 25 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Marijampolės bendruomenėmis, tema: skaitmeninė transformacija). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Lapkričio 29 d., 15 val. (Kaunas, tema: ES pasaulyje). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Gruodžio 2 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Telšių bendruomenėmis, tema: klimato kaita ir apsauga). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Gruodžio 9 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Šiaulių bendruomenėmis, tema: ekonomika). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Sausio 15 d., 13:30 val. Diskusija apie ES ekonominį vaidmenį. Vieta: Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Daugiau informacijos apie renginį – Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje. Renginio nuotrauka.
 • Sausio 20 d., 14 val. (nuotoliniu būdu su Klaipėdos bendruomenėmis, tema: piliečių dalyvavimas). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Sausio 27 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Tauragės bendruomenėmis, tema: jaunimas, švietimas ir kultūra). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Reportažas apie renginį Tauragės kabelinėje televizijoje, 2022 m. vasario 4 d. (žiūrėkite čia). Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Vasario 3 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Panevėžio bendruomenėmis, tema: teisės ir vertybės). Daugiau informacijos apie renginį ir jo rezultatus – Facebook platformoje bei Konferencijos dėl Europos ateities interneto svetainėje. Prof. R. Vilpišausko parengtas temos pristatymo skaidres rasite čia. Ekspertų diskusijos vaizdo įrašą rasite čia.
 • Vasario 14 d., 14 val. (Šiauliai, hibridinis renginys su pramonės ir verslo bendruomene). Diskusija „Europos Sąjungos ateitis: Lietuvos pramonės ir verslo požiūris“. Daugiau informacijos apie renginį ir renginio apžvalga – Lietuvos pramonininkų konfederacijos interneto svetainėje.
 • Gegužės 4 d., 13:30 val. Forumas „ES energetinė nepriklausomybė ir santykių su Rusija perspektyvos“. Vieta: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Prof. Ramūno Vilpišausko skaityto pranešimo „Ką apie Europos Sąjungą atskleidė Rusijos karas?“ skaidres rasite čia. Renginio programa.
 • Gegužės 6 d., 12 val. Seimo Europos reikalų komiteto nuotolinė diskusija apie demokratijos ateitį. Prof. Ramūno Vilpišausko skaityto pranešimo skaidres rasite čia. Renginio programa.

Susisiekite

Ramūnas Vilpišauskas 

Ramunas.vilpisauskas@tspmi.vu.lt 

+370 5251 4131