2022-06-28 09:20:37
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

2022-06-28 09:20:37
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?

Projekto trukmė
2013 03 01–2015 09 30
Dalyviai
Ramūnas Vilpišauskas
Vitalis Nakrošis
Liutauras Gudžinskas
Vytautas Kuokštis
doc. Klaudijus Maniokas
Darius Žeruolis
Sabina Karmazinaitė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir paaiškinti Lietuvos europeizaciją – t.y. politinius, ekonominius ir institucinius pokyčius po narystės ES pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos (VRE) valstybių, tapusių ES narėmis 2004 ir 2007 metais, europeizacijos kontekste. Pokyčiai bus nagrinėjami valstybės santvarkos, politikos ir viešosios politikos lygmenyse išskiriant a) tapatybės ir demokratijos kokybės ir b) institucijų ir viešosios politikos aspektus. Tyrimas aktualus ir naujas tiek akademine, tiek taikomąja prasme. Jį motyvuoja a) Lietuvos viešosios politikos ir institucinės aplinkos peržiūros poreikiai, įskaitant ir b) narystės ES patirties į(si)vertinimą, taip pat artėjant c) Lietuvos pirmininkavimui ES, kuris turi tapti proga apgalvoti ir viešai įvertinti dalyvavimo ES ir su tuo susijusios kaitos patirtį ir d) patirties perdavimo galimybes Vakarų Balkanuose ir Rytų Europoje bei e) viešojo sektoriaus krizės Pietų Europoje, ypač Graikijoje, problemas. Kadangi nuo narystės ES įvyko jau treji Seimo rinkimai ir dirbo skirtingos koalicinės daugumos, šie vidaus politikos pokyčiai taip pat suteikia galimybę vertinti narystės ES įtaką lyginant su vidaus politikos veiksniais bei jų tarpusavio sąsajas. Įgyvendinant projekto tikslus bus remiamasi europeizacijos tyrimams būdingu metodų rinkiniu (ypač tranzitologijos, reformų politinės ekonomijos bei politikos analizės įrankiais). Jo rezultatas bus suformuluotas ir empiriškai patikrintas modelis, leidžiantis kompleksiškai įvertinti ir paaiškinti kaitos procesus, bei atlikta europeizacijos procesų analizė. Svarbiausi materialūs projekto rezultatai bus 5 straipsniai lietuvių kalba specialiame „Politologijos“ numeryje, jų pagrindu parengta monografija lietuvių kalba „Lietuva ES: transformacija ar imitacija?” bei bent 3 straipsniai anglų kalba recenzuojamiems žurnalams. Tyrimą atliks 7 tyrėjų grupė, kuriai vadovauja europeizacijos studijų lyderiai Lietuvoje, gerai žinomi tarptautiniuose tyrėjų tinkluose.