2022-06-29 09:58:42
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas

Projekto aprašymas

Įgyvendinant šio projekto veiklas sprendžiamos dvi pagrindinės problemos. Pirma, Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų rengiamiems humanitarinių socialinių mokslų (toliau - HSM) daktarams suteikiama kvalifikacija yra tobulintina siekiant sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir profesionaliai atlikti MTEP krypčių tyrimus, visų pirma prioritetinėje nacionalinio identiteto išsaugojimo globalizacijos sąlygomis srityje. Antra, nėra aprobuotos ir efektyviai veikiančios mokslo daktarų kvalifikacijos kėlimo ir tęstinių studijų sistemos, kuri jaunuosius mokslo daktarus skatintų siekti mokslinės karjeros, visų pirma prioritetinėje nacionalinio identiteto išsaugojimo globalizacijos sąlygomis srityje.
Sėkmingai įgyvendinus projektą būtų atnaujintos HSM doktorantūros studijos ir sukurtas pavyzdinis podiplominių podoktorantūros studijų modelis. Sukaupta patirtis galėtų būti taikoma ir kitose Lietuvos mokslo ir studijų institucijose užtikrinant studijas, parengiančias darbo rinkos ir mokslo poreikius atitinkančius specialistus ir sudarančias sąlygas ugdyti profesionaliems gebėjimams, kurie yra reikalingi atliekant MTEP prioritetinių krypčių tarpdisciplininius tyrimus. Tai galima įgyvendinti tik glaudaus socialinių-humanitarinių mokslų fakultetų bendradarbiavimo dėka. HSM potencialas taipogi išnaudotinas tiriant ir tiesiogiai veikiant demokratinės ir pilietinės visuomenės kūrimą, jos tvarią socialinę, ekonominę ir kultūrinę raidą, tautinės ir kultūrinės tapatybės palaikymą, globalinių ir geopolitinių šiuolaikinių procesų analizę, socialinės atskirties įveiką, mokymosi visą gyvenimą sistemos funkcionavimo užtikrinimą ir kt., tuo prisidedant prie darnios socialinės, dvasinės ir materialinės Lietuvos visuomenės plėtros.
Projekto veiklos įgyvendinamos šešiuose Vilniaus universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetuose: Filosofijos, Istorijos, Filologijos, Komunikacijos, Ekonomikos bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Visi šie fakultetai ir institutas, o taip pat projekto partneriai, organizuoja ir įgyvendina doktorantūros programas, rengia aukštos kvalifikacijos specialistus. Fakultetuose dirba kompetentingas personalas, kuris be aktyvios pedagoginės ir mokslinės veiklos taip pat turi patirties įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Dalyvaujančios institucijos

Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas