Uždaryti
2021-10-27 02:35:04
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

I-asis pasaulinis karas Lietuvoje

#AtkurtaiLietuvai100: „Lietuvos Aido“ skaitytojų atsiliepimai apie santykius su kaimynais

Šie visaip baugina lietuviams būsiant bloga. 1916 metais, prieš darant valdžiai sąrašą, kiek tat buvo bauginimų, kad tik lietuviais nesirašytumėm; tai ir pavyko, nes gryni lietuviai užsirašė pas mus lenkais.

Tekstas spausdintas 1917-ųjų metų lapkričio 1-osios dienos „Lietuvos Aide“ 

Neraviškių valstiečių esame gavę tokio turinio spalio mėn. 9 d. rašytą laišką:

„Mes apačioje pasirašusieji norime pasidalyti žiniomis iš mūsų krašto. Kad karas slegia, apie tai nėra kas bekalbėti — jis visiems lygus. Bet jau jau mums, Rytų lietuviams, dvejopas vargas. Vokiečių okupacijos valdžia ką ima, ką daro, tai nors ateičiai nebaugina, bet dar guodžia po karo to nebūsiant… Mums užtat vargas su lenkais dvarininkais ir visokiais išeiviais iš Vilniaus. Šie visaip baugina lietuviams būsiant bloga. 1916 metais, prieš darant valdžiai sąrašą, kiek tat buvo bauginimų, kad tik lietuviais nesirašytumėm; tai ir pavyko, nes gryni lietuviai užsirašė pas mus lenkais. Ypačiai pasižymėjo mūsų apylinkėje agitacija kai kurie dvarininkai ir jų tarnai. Pavyzdžiui, vienur vežė iš Vilniaus druskos ir pigiau pardavinėjo, tik ne visada artimiems, nes kurie sykį girdėjo prakalbas, tai jau tiems nebepardavinėjo, bet kvietė per tarnus tolimesnius. Susirinkus žmonėms išeidavom prieangin ir sakydavo, kad nesirašytų lietuviais, nes Vokietijoje lietuviai liuteriai, taigi ir mus tokiais paversią. Iš bažnyčių būsią kirkės… Nesimokyti nei lietuviškai, nei vokiškai — tai tada turėsianti čia būti Lenkija. O jei čia bus Lietuva, tai vistiek ir Vokietija. O vokiečiai matote koki negeri; ten nieko sava neturi žmonės — viskas valdžios, Jūs ir paršiuko neužsiauginsite, viską atims.

Dabar gi pradėjos laikraščiui eiti ir pasklidus žiniai apie lietuvių konferenciją, pasipylė kuobiausia agitacija. Antai, šnabžda, girdi tuojau ateisią kažin koki poperiai ir jie reikėsią pasirarašyti… Nesirašykit ir nešnekėkite prie vokiečių lietuviškai, nes užgirdę šnekant užrašys lietuviais ir tada reikės eiti baudžiava. Nes Lenkijoje nebuvo baudžiavos ir nebus, o čia ir dabar reikia vokiečių dvaruosna eiti; taigi, jeigu jieji visada juos turės, ir lietuviams reikės eiti.

Nors vokiečių valdžia ir liepė steigti mokyklų, bet per lenkininkų agitaciją vargiai steigėsi, ir maža leidžia mokytis. Pavyzdžiui, pas mus liaudies mokykla (buvusi rusų), kad ir atidaryta, bet tuščia, nes neleidžia vaikų ir laukia kas bus. Mat, lenkininkai tikrina, jog veltui vargstą lietuvių vaikai, nes vistiek čia būsianti Lenkija ir lietuviškai būsią uždrausta…

Tai tokios naujienos mūsų apylinkėje. Kas toliau bus girdėti, jeigu gerb. red. yra reikalinga žinoti, o mums bus galima, pranešime vėliau.“ 

Neravai (Kaišiadorių rajonas)