Uždaryti
2021-09-27 13:07:55
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

#AtkurtaiLietuvai100: Vokiečių civilinės valdžios viršininko kalba Lietuvos Tarybos posėdyje

V. Falkenhausenas

Išreikšdamas viltį, kad jūsų sprendimas ir jūsų tėvynės meilė jums padės atrasti tikrąjį kelią, turiu garbės atverti pirmąjį Lietuvos Tarybos posėdį, linkėdamas, kad jos pasitarimai derėtų Lietuvos žemės ir tautos gerovei.

Tekstas publikuotas „Lietuvos aide“ 1917 m. sausio 19 d.

Sausio 9 d. Lietuvos Tarybos posėdy civilinės valdžios viršininkas baronas V. Falkenhausenas pasakė šitokią prakalbą:

Labai gerbiami ponai!

Jo karališkai Didenybei Vyriausiam Rytų vadui liepiant, jo vardu aš jus sveikinu, kaipo visos lietuvių tautos atstovus, kurie esate išrinkti ir susirinkote su mumis pasitarti apie šito krašto gerovę. Karo valdžia visada yra stengusis remti šio krašto ir jo gyventojų gerovę, kiek tatai leidžia griežti verčiamieji karo reikalai. Tuo tikslu ji iš jūsų nori gauti aiškų, neklaidingą pačių gyventojų išdėstymą ir nori išgirsti jūsų, kaipo gyventojų atstovų, patarimus. Todėl ji mielai suteikė progos visos lietuvių tautos grupių atstovams rugsėjo mėn. 23 d. 1917 m. susirinkti ir įvykusios konferencijos susirinkime įsteigti visų lietuvių Tarybą.

Kaip jus matote, iš įteiktos jums šios dienos tvarkos, valdžia geidžia visose viešojo gyvenimo srityse su jumis pasitarti apie svarbius klausimus. Ypačiai sunkiame ūkio atstatymo uždavinyje, jūsų patarimai ir pagalba žodžiais ir darbu mums labai svarbu. Reikia dirbti praktikos darbas. Šios dienos tvarka – tai tiktai mažas skyrius iš tos darbo srities, kurioje reikės jums darbuotis. Jūsų sumanymai mums visados bus malonūs.

Mano ponai! Jūs susieinate svarbia, atsveriama pasaulio istorijos valanda. Kariuomenė, kuri yra atvadavusi jūsų žemę, ir paskui jos ribas sergėjusi, kaip ir savo žemės, priėmusi priešo pasiūlytąjį sutarimą, yra nuleidusi savo ginklus. Dabar vyksta taikos derybos, kurios, jei Dievas norės, užbaigs priešo mums atnmestąjį karą. Ką suteiks santaika jūsų žemei ir tautai, tatai dar tebedengia ateities tamsuma. Jūsų pačių nusistatymas gali į Lietuvos likimą turėti didžiausios įtakos. Išreikšdamas viltį, kad jūsų sprendimas ir jūsų tėvynės meilė jums padės atrasti tikrąjį kelią, turiu garbės atverti pirmąjį Lietuvos Tarybos posėdį, linkėdamas, kad jos pasitarimai derėtų Lietuvos žemės ir tautos gerovei.