Uždaryti
2021-12-09 12:51:46
2021-09-09 00:00:00

Atnaujintus rašto darbų metodinius nurodymus galite rasti čia.

Globalių iššūkių politikos bakalauro studijos

1 metai

Pirmieji metai bus skirti suteikti apibendrintų žinių apie vykstančias įvairias globalias transformacijas, analitinio ir kritinio mąstymo vystymui. Taip pat pristatomos tolimesnėms studijoms būtinos politikos mokslų ir ekonomikos (mikro ir makro) sąvokos, teorijos, procesai ir jų dalyviai, siekiant studentams sudaryti sąlygas sistemiškai analizuoti ir lyginti, kelti priežasties ir pasekmės klausimus, numatyti pokyčių padarinius. Pirmaisiais metais pradedamos ugdyti mokslinių tyrimų vykdymui būtinos kompetencijos.

1 semestras
Transformations of the Global Order
8 ECTS

Foundations of Practical Philosophy
7 ECTS

Workshop: How to Think Like a Social Scientist?
3 ECTS

Designing Social Research
7 ECTS

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

2 semestras
Quantitative Research Methods
10 ECTS

Economics for Prosperity
7 ECTS

Political Science
8 ECTS

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

2 metai

Antraisiais studijų metais bus įgyjama žinių ir gebėjimų viešosios politikos pagrindų ir dabartinių iššūkių, globalią tvarką apibrėžiančių tarptautinių organizacijų ir jų veiklų, tarptautinės teisės ir žmogaus teisių, lyčių ir lyderystės politikos ir tarptautinių santykių srityse. Studentai išbandys įvairius politikos praktikoje aktualius įrankius – prognozavimo (foresight), kompleksinės analizės (stakeholder analysis and mapping, case study), politinių dokumentų (policy paper/brief/memo) rengimo. Gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus bus stiprinami kokybinių tyrimų metodų taikymu. 4 semestre studentai turės galimybę išvykti studijuoti dominančios globalių iššūkių tematikos užsienio universitetuose, su kuriais yra bendradarbiaujama per įdiegtus mobilumo langus.

3 semestras
Public Policy: From Foundations to Contemporary Challenges
7 ECTS

International Organizations in World Politics
5 ECTS

International Organizations in World Politics
3 ECTS

International Organizations in World Politics
10 ECTS

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Galimybė rinktis vieną iš šių pasirenkamųjų dalykų: Workshop: Teamwork, Workshop: Argumentative and Persuasive Writing, Workshop: Persuasive Public Speaking

4 semestras
Future Politics
7 ECTS

International Law and Human Rights
8 ECTS

Pasirenkamasis dalykas 1
5 ECTS

Galimybė rinktis vieną iš šių pasirenkamųjų dalykų: Workshop: Teamwork, Workshop: Argumentative and Persuasive Writing, Workshop: Persuasive Public Speaking

Pasirenkamasis dalykas 2
5 ECTS

Galimybė rinktis vieną iš šių pasirenkamųjų dalykų: International Migration, Addressing Climate Change

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

3 metai

Trečiaisiais metais bus adresuojamas Politikos mokslų specialistui būtinas kompleksinių viešosios politikos problemų analizės ir sprendimo, bendradarbiaujant skirtingiems veikėjams, paieškų supratimas bei įgūdžiai kurti, valdyti ir vertinti tarpsektorinio bendradarbiavimo procesą. Tai siejama ir su derybų teorija bei praktiniais derybų ir adaptyvios lyderystės gebėjimais. Daug dėmesio bus skiriama technologijų ir skaitmeninimo problematikai globalių iššūkių kontekste: studentai bus supažindinami su naujai atsirandančiais įrankiais medijų įrenginiuose, programinėje įrangoje ar interneto platformose, įgis didelių duomenų analizės socialiniuose moksluose pagrindus, siejamus su realių duomenų saugojimu, apdorojimu, analize ir vizualizavimu, bus vystomi nesudėtingo programavimo Python kalba įgūdžiai.

5 semestras
Network Governance
7 ECTS

Workshop: Negotiations
3 ECTS

Humans, Society and Technology
5 ECTS

Digital methods: A Critical Introduction
5 ECTS

Citizenship and Democracy
5 ECTS

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Galimybė rinktis vieną iš šių pasirenkamųjų dalykų: Workshop: Bio-engineering, Workshop: Computing and Gender

6 semestras
Technology, Policy and State
5 ECTS

Introduction to Big Data
10 ECTS

Unlocking Digital Capitalism
5 ECTS

Pasirenkamasis dalykas 1
5 ECTS

Galimybė rinktis vieną iš šių pasirenkamųjų dalykų: Non-violent Civic Resistance, Anatomy of War, Cyber Security in International Relations

Pasirenkamasis dalykas 2
5 ECTS

Workshop: Teamwork, Workshop: Argumentative and Persuasive Writing, Workshop: Persuasive Public Speaking

4 metai

Paskutinieji studijų metai yra skirti įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų įtvirtinimui ir apibendrinimui. Rengiamas bakalauro baigiamasis darbas, ugdant kompetenciją savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą, identifikuojant ir analizuojant globalią politikos mokslų problemą bei pasiūlant jos sprendimo galimybes. Išugdytų kompetencijų taikymas realioje aplinkoje bus įgyvendinimas profesinės praktikos (dalyko „SMART Internship“) metu. Studentai, pasitelkdami kūrybiškumą ugdančią metodiką Design Thinking ir dirbdami komandomis pasirinktoje institucijoje, analizuos ir vertins tikrą praktinę problemą bei teiks siūlymus jos sprendimui.

7 semestras
Bakalauro darbo seminaras I
5 ECTS

Philosophy of Social Science
10 ECTS

SMART internship
15 ECTS

Daugiau apie sumaniąją praktiką galite rasti čia: https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika/sumanioji-praktika

8 semestras
Bakalauro darbo seminaras II
5 ECTS

Bakalauro darbo rengimas
25 ECTS