Europos Audito Rūmų pirmininko Klaus-Heiner Lehne vizitas