Uždaryti

Priėmimo tvarka

Bakalauro studijos
M. Šešelgytė:
Mes esame ambicingi, energingi, smalsūs, lankstūs ir todėl nuolat keičiamės, stengiamės ir siekiame daugiau.

Priėmimas į politikos mokslų bakalauro programa yra vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų organizacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Pildyti prašymus galima LAMA BPO tinklalapyje. Skaičiuojant stojamąjį balą į VU TSPMI yra vertinami šių valstybinių brandos egzaminų rezultatai:

Egzaminai


Istorija


Lietuvių kalba ir literatūra


Egzaminai arba metiniai pažymiai


Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija


Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

Koeficientas


0,4


0,2


  


0,2


0,2

2017 metais bendrojo priėmimo į Vilniaus universitetą pirmame etape didžiausias konkursinis balas į valstybės finansuojamą vietą VU TSPMI buvo 10,24, o mažiausias – 6,78. Valstybės nefinansuojamoje vietoje didžiausias konkursinis balas siekė 7,22, o mažiausias – 5,98.

 

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2019 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
4. Lietuvių k. ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis ne mažesnis nei 40;
5. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7.

 

Įskaitomi dalykai:

 • lietuvių k. ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija;
 • biologija arba fizika, arba chemija;
 • meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balo.

 

Magistrantūros studijos
VU TSPMI siūlo šešias magistrantūros studijų programas, kurios ne tik remiasi tradicine politikos mokslų specializacija, bet ir siekia paruošti modernų, mokantį profesionaliai bei kritiškai nagrinėti šiuolaikines pasaulio ir nacionalinės politikos aktualijas, analitiką.

Dėmesio – žemiau aprašyta stojimo tvarka yra 2019-2020 m.m.

Prašymų stoti į VU magistrantūros studijų programas tekimas vyks nuo gegužės 21 d. 10 val. iki birželio 27 d. 24 val. per VU Informacinę sistemą. Sistemoje prašymą būtina pateikti likus ne mažiau nei 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimai vyks birželio 3-26 d., tikslesnės datos priklausys nuo konkrečios studijų programos.

Prašymą pateikti reikia ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios. Daugiau informacijos apie stojimą: www.kviecia.vu.ltSvarbu! užpildyti prašymą ir laikyti stojamąjį egzaminą galite ir dar negavę diplomo.

 

Priėmimo procedūros ir egzaminų/pokalbių datos VU TSPMI magistro programose:
AS – diplomo priedėlio pažymių vidurkis
MV – motyvacijos vertinimas

Stojančiųjų dėmesiui! Motyvacinė esė turi būti pristatyta į stojamąjį egzaminą.

Šiuolaikinės politikos studijos

Egzaminas – atviri klausimai raštu
AS+3E
Konkursinį balą sudaro stojamasis egzaminas (75 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (25 proc.).

Egzaminas
2019 06 19, 13 val.,  VU TSPMI, 402 aud.

Stojamojo egzamino temas ir literatūrą rasite čia.

 

Politika ir medijos

Motyvacinis pokalbis + esė

AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė ir
pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2019 06 19, 10 val., VU TSPMI, 102 aud.

Eastern European and Russian Studies

Motyvacinis pokalbis + esė anglų kalba
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė
ir pokalbio įvertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2019 06 18, 13 val., VU TSPMI, 102 aud.

Viešosios politikos analizė

Motyvacinis pokalbis + esė
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė
ir pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2019 06 20, 13 val., VU TSPMI, 102 aud.

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Egzaminas
AS+3E
Konkursinį balą sudaro stojamasis egzaminas (75 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (25 proc.).

Egzaminas
2019 06 18, 10 val., VU TSPMI, 402 aud.

Stojamojo egzamino temas ir literatūrą rasite čia.

Europos studijos

Motyvacinis pokalbis + esė
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinis esė ir pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2019 06 20, 10 val., VU TSPMI, 102 aud.

Doktorantūros studijos
VU TSPMI yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, kuriai buvo suteikta teisė rengti politikos mokslų krypties mokslininkus, tokiu būdu užtikrinant nuoseklią politikos mokslų plėtotę ir atsinaujinimą Lietuvoje

Priėmimo į VU Politikos mokslų doktorantūrą tvarka 2019 metais

1. KONKURSINIO BALO SANDARA

Stojimo į politikos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

Vertinant mokslinį projektą vertinamas jo tikslų aiškumas ir susietumas su doktorantūros temos problematika, naujumas ir numatomų tyrimo metodų pagrįstumas. Jei teikiamas projektas nėra susietas su išskirtomis doktorantūros studijų temomis, taip pat yra vertinamas formuluojamos tyrimo problemos aktualumas ir originalumas.

Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje – papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, SMD renginiuose, dalyvavo ekspedicijose ir pan.

Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: 

1. magistro (baigiamojo) darbo įvertinimas;
2. magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

2. REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI

Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus – mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti:

 1. glaustai suformuluota ketinama tyrinėti mokslinė problema, jos aktualumas;
 2. parengta atliktų tyrinėjimų, susijusių su šia problematika, apžvalga ir įvertintas planuojamo atlikti tyrimo naujumas;
 3. aiškiai suformuluoti darbo tikslas ir uždaviniai (rekomenduojama juos formuluoti klausimo forma), pateiktos (jei reikalingos) tyrimo hipotezės;
 4. nurodyti tyrimo metodai;
 5. pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

Mokslinio projekto apimtis – apie pusė autorinio lanko (20 000 spaudos ženklų arba 10-12 numeruotų lapų). Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato lapo pusėje 1.5 intervalu 12 dydžio;

Lietuvos Respublikos piliečiai, stojantys į doktorantūrą, mokslinį projektą turi pateikti lietuvių kalba. Norintys pateikti projektą užsienio kalba, turi pateikti tokį sprendimą pagrindžiančią argumentaciją, kodėl buvo būtina ir reikalinga projektą rengti užsienio kalba.

Privalomi mokslinio projekto priedai:

Privalomas mokslinio projekto priedas – motyvacinis laiškas, kuriame stojantysis pateikia stojimo į doktorantūrą motyvaciją, glaustai pristato savo dalyvavimą mokslinėje veikloje ir turimą įdirbį, akademinės ar kitos profesinės karjeros planus.

Be to, bent vienoje iš dviejų rekomendacijų, kurios turi būti pateikiamos kartu su kitais dokumentais konkursui turi būti ir rekomenduojančiojo mokslininko (temos konsultanto) atsiliepimas apie stojančiojo teikiamą mokslinį projektą.

3. PRIĖMIMO VYKDYMAS

Dokumentų pateikimas ir priėmimas į doktorantūros programą vyksta birželio mėnesį. Detali informacija apie priėmimo į VU doktorantūros programas vykdymą ir dokumentų pateikimo terminus skelbiama https://www.vu.lt/studijos/doktorantams/priemimas-dokt#socialiniai-mokslai.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val. Pateiktą prašymą stojantysis gali koreguoti iki birželio 25 d. 12:00 val.

Mokslinius projektus su priedu stojantieji doktorantūros komitetams turi pateikti nuo birželio 10 d. iki birželio 21 d. 12:00 val. elektroniniu paštu arenida.glusinskiene@tspmi.vu.lt

Priėmimo į doktorantūrą pokalbis vyks 2019 m. birželio 27 d. nuo 10 val. VU TSPMI 119 aud.

2019-03-18 Doktorantūros komitete (protokolas Nr. DK-2019-02) patvirtinta tokia VU TSPMI Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros disertacijų tematika 2019 m.:

Patvirtinti tokią VU TSPMI Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros disertacijų tematiką 2019 m.:

 1. Įrodymais gristas valdymas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis grupėmis sudarant viešąją politiką ir ją įgyvendinant // Evidence-based management and collaboration with stakeholders in policy design and execution (konsultuojantis mokslininkas/vadovas prof. dr. Vitalis Nakrošis)
 2. Teorinės inovacijos saugumo tyrimuose: besikeičianti saugumo (ir jo subjekto) samprata ir technologiniai pokyčiai // Theoretical innovations in security studies: transformations of the concept of security (ant its subject) and technological changes (konsultuojanti mokslininkė/vadovė prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė)
 3. Šiuolaikinės politikos problemos // Problems of contemporary politics (konsultuojantys mokslininkai: prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, prof. dr. Vitalis Nakrošis, prof. dr. Ainė Ramonaitė, prof. dr. Gediminas Vitkus)

 

Doktorantūros disertacijų tematikos aprašas

 

Įrodymais gristas valdymas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis grupėmis sudarant viešąją politiką ir ją įgyvendinant (konsultuojantis mokslininkas/vadovas prof. dr. Vitalis Nakrošis)

Nepaisant to, kad vis daugiau dėmesio skiriama informacijos naudojimo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis grupėmis analizei, akademiniai moksliniai tyrimai šioje srityje tebėra nepakankamai teoriniai ir trūksta empirinių paaiškinimų, kurie būtų palyginamojo ir longitudinio pobūdžio. Tolesnis šių reiškinių teorizavimas gali derinti skirtingas teorines įžvalgas, įskaitant antrąją patariamųjų darinių tyrimų bangą, kuri siūlo hipotezes dėl patariamųjų sistemų veikimo platesniame politiniame ir ekonominiame kontekste (Craft and Wilder, 2017), viešosios politikos proceso literatūrą, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas informacijos apdorojimo procesams priimant sprendimus (Baumgartner ir Jones, 2015; Weible et al., 2011) ir viešojo valdymo darbus, kuriuose analizuojama patariamųjų darinių autonomija ir kontrolė (Bressers et al., 2018) ar įvairios bendradarbiavimo su išorės dalyviais praktikos (Porwol et al., 2016).

Įgyvendinant šią temą baigtas LMT finansuotas mokslinis tyrimas „Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999–2016 m.“, kurio duomenų pagrindu buvo publikuotas „Politologija“ straipsnis, ruošiamas magistro darbas ir pranešimas tarptautinei mokslinei konferencijai anglų kalba. Planuojama dalyvauti H2020 TROPICO projekto penktoje darbo programoje “Išorinio bendradarbiavimo praktikos sudarant viešąją politiką: el. dalyvavimą skatinantys ir ribojantys veiksniai”, rengiant Lietuvos atvejo studiją.

Kandidatai bus atrenkami įvertinus jų pasiūlytus konkrečių mokslinių tyrimų, kurie padėtų kritiškai nagrinėti identifikuotą problematiką ir atlikti teoriškai bei empiriškai reikšmingus tiriamuosius darbus, projektus.

Teorinės inovacijos saugumo tyrimuose: besikeičianti saugumo (ir jo subjekto) samprata ir technologiniai pokyčiai (konsultuojanti mokslininkė/vadovė prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė)

Vykstantys technologiniai pokyčiai (robotizacija, AI, skaitmenizacijos, didelių duomenų plėtra ir manipuliacijos jomis, algoritmizacija, karo ir saugumo automaticacija, stebėjimo ir kontrolės technologijų plėtra ir pan.) ir vis intensyvėjančios diskusijos apie juos ragina suprasti šių procesų poveikį saugumo politikai ir jos tyrimams.  Ypač, kaip tai keičia subjekto bei žmogiškumo sampratas siekiant išvengti pavojų ir mažinant rizikas šiuolaikiniame pasaulyje. Šia tema siekiama paskatinti siūlyti projektus, kuriuose siūlomas konkretus empirinis tyrimas, analizuojantis kurį nors iš minėtų (ar panašių) procesų ir kartu bandantis rasti naujas teorines konceptualizacijas šioms problemoms reflektuoti. Kandidatai, teikiantys paraišką į šią temą, turėtų gerai išmanyti tarptautinių santykių teorijas ir/arba saugumo studijų teorines problemas.

Šiuolaikinės politikos problemos (konsultuojantys mokslininkai: prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, prof. dr. Vitalis Nakrošis, prof. dr. Ainė Ramonaitė, prof. dr. Gediminas Vitkus

Kviečiame teikti doktorantūros tyrimų projektus pasirinkta politikos mokslų tema – vertinant šioje temoje pateiktus projektus, vertinamas ir suformuluotos problemos aktualumas bei originalumas.

TSPMI mokslininkų vykdomi tyrimai leidžia užtikrinti intelektualinę ir materialinę bazę tyrimams, susijusiems su šiomis temomis:

 1. Politinės elgsenos ir institucijų tyrimai (http://www.tspmi.vu.lt/katedros-ir-centrai/politines-elgsenos-ir-instituciju-tyrimu-katedra/)
 2. Politinių idėjų istorija ir filosofiniai politikos tyrinėjimai (http://www.tspmi.vu.lt/katedros-ir-centrai/politines-filosofijos-ir-ideju-istorijos-katedra/)
 3. Globalių ir regioninių politinių procesų bei Lietuvos vaidmens juose tyrimai (http://www.tspmi.vu.lt/katedros-ir-centrai/tarptautiniu-santykiu-katedra/)
 4. Šiuolaikinės Europos – jos sąrangos ir vaidmens – tyrimai (http://www.tspmi.vu.lt/katedros-ir-centrai/europos-studiju-centras/)
 5. Viešojo administravimo ir viešosios politikos tyrimai (http://www.tspmi.vu.lt/katedros-ir-centrai/viesojo-administravimo-ir-politikos-analizes-centras/)

Susijusi informacija