Uždaryti

Priėmimo tvarka

Bakalauro studijos
M. Šešelgytė:
Mes esame ambicingi, energingi, smalsūs, lankstūs ir todėl nuolat keičiamės, stengiamės ir siekiame daugiau.

Priėmimas į politikos mokslų bakalauro programa yra vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų organizacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Pildyti prašymus galima LAMA BPO tinklalapyje. Skaičiuojant stojamąjį balą į VU TSPMI yra vertinami šių valstybinių brandos egzaminų rezultatai:

Egzaminai


Istorija


Lietuvių kalba ir literatūra


Egzaminai arba metiniai pažymiai


Matematika


Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

Koeficientas


0,4


0,2


  


0,2


0,2

2017 metais bendrojo priėmimo į Vilniaus universitetą pirmame etape didžiausias konkursinis balas į valstybės finansuojamą vietą VU TSPMI buvo 10,24, o mažiausias – 6,78. Valstybės nefinansuojamoje vietoje didžiausias konkursinis balas siekė 7,22, o mažiausias – 5,98.

 

Asmenys, 2016 – 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Asmenims, įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu,.

 

Magistrantūros studijos
VU TSPMI siūlo šešias magistrantūros studijų programas, kurios ne tik remiasi tradicine politikos mokslų specializacija, bet ir siekia paruošti modernų, mokantį profesionaliai bei kritiškai nagrinėti šiuolaikines pasaulio ir nacionalinės politikos aktualijas, analitiką.

Dėmesio – žemiau aprašyta stojimo tvarka yra 2018-2019 m.m.

Prašymai dalyvauti konkurse (ir jų koregavimas) į tas studijų programas, kuriose numatyti stojamieji egzaminai, vykdomi tik internetu nuo gegužės 23 d. Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (sutr. – VU ISAS). Pildydamas prašymą stojantysis savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir diplomo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

Prašymą pateikti reikia ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios. Daugiau informacijos apie stojimą: www.kviecia.vu.ltSvarbu! užpildyti prašymą ir laikyti stojamąjį egzaminą galite ir dar negavę diplomo.

 

Priėmimo procedūros ir egzaminų/pokalbių datos VU TSPMI magistro programose:
AS – diplomo priedėlio pažymių vidurkis
MV – motyvacijos vertinimas

Stojančiųjų dėmesiui! Motyvacinė esė turi būti pristatyta į stojamąjį egzaminą.

Šiuolaikinės politikos studijos

Egzaminas – atviri klausimai raštu
AS+3E
Konkursinį balą sudaro stojamasis egzaminas (75 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (25 proc.).

Egzaminas
2018 06 20 13 val. VU TSPMI, 402 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 13 val. VU TSPMI, 102 aud.

Stojamojo egzamino temas ir literatūrą rasite čia.

 

Politika ir medijos

Motyvacinis pokalbis + esė

AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė ir
pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2018 06 19 15 val. VU TSPMI, 102 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 13 val. VU TSPMI, 202 aud.

Eastern European and Russian Studies

Motyvacinis pokalbis + esė anglų kalba
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė
ir pokalbio įvertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2018 06 20 15 val. VU TSPMI, 102 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 9 val. VU TSPMI, 102 aud.

Viešosios politikos analizė

Motyvacinis pokalbis + esė
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinės esė
ir pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2018 06 19 13 val. VU TSPMI, 102 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 13 val. VU TSPMI, 102 aud.

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Egzaminas
AS+3E
Konkursinį balą sudaro stojamasis egzaminas (75 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (25 proc.).

Egzaminas
2018 06 20 9 val. VU TSPMI, 402 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 15 val. VU TSPMI, 102 aud.

Stojamojo egzamino temas ir literatūrą rasite čia.

Europos studijos

Motyvacinis pokalbis + esė
AS+MV
Konkursinį balą sudaro motyvacinis esė ir pokalbio vertinimas (50 proc.)
bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 proc.).

Motyvacinis pokalbis
2018 06 19 9 val. VU TSPMI, 102 aud.
Papildomas priėmimas
2018 08 23 9 val. VU TSPMI, 202 aud.

Doktorantūros studijos
VU TSPMI yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, kuriai buvo suteikta teisė rengti politikos mokslų krypties mokslininkus, tokiu būdu užtikrinant nuoseklią politikos mokslų plėtotę ir atsinaujinimą Lietuvoje

Priėmimo į VU Politikos mokslų doktorantūrą tvarka 2018 metais

1. KONKURSINIO BALO SANDARA

Stojimo į politikos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Vertinant mokslinį projektą vertinamas jo tikslų aiškumas ir susietumas su doktorantūros temos problematika, naujumas ir numatomų tyrimo metodų pagrįstumas. Jei teikiamas projektas nėra susietas su išskirtomis doktorantūros studijų temomis, taip pat yra vertinamas formuluojamos tyrimo problemos aktualumas ir originalumas.

Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje – papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, SMD renginiuose, dalyvavo ekspedicijose ir pan.

Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: 

1. magistro (baigiamojo) darbo įvertinimas;
2. magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

2. REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI

Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus – mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti:

1. glaustai suformuluota ketinama tyrinėti mokslinė problema, jos aktualumas;
2. parengta atliktų tyrinėjimų, susijusių su šia problematika, apžvalga ir įvertintas planuojamo atlikti tyrimo naujumas;
3. aiškiai suformuluoti darbo tikslas ir uždaviniai (rekomenduojama juos formuluoti klausimo forma), pateiktos (jei reikalingos) tyrimo hipotezės;
4. nurodyti tyrimo metodai;
5. pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

Mokslinio projekto apimtis – apie pusė autorinio lanko (20 000 spaudos ženklų arba 10-12 numeruotų lapų). Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato lapo pusėje 1.5 intervalu 12 dydžio;

Lietuvos Respublikos piliečiai, stojantys į doktorantūrą, mokslinį projektą turi pateikti lietuvių kalba. Norintys pateikti projektą užsienio kalba, turi pateikti tokį sprendimą pagrindžiančią argumentaciją, kodėl buvo būtina ir reikalinga projektą rengti užsienio kalba.

Privalomi mokslinio projekto priedai:

Privalomas mokslinio projekto priedas – motyvacinis laiškas, kuriame stojantysis pateikia stojimo į doktorantūrą motyvaciją, glaustai pristato savo dalyvavimą mokslinėje veikloje ir turimą įdirbį, akademinės ar kitos profesinės karjeros planus.

Be to, bent vienoje iš dviejų rekomendacijų, kurios turi būti pateikiamos kartu su kitais dokumentais konkursui turi būti ir rekomenduojančiojo mokslininko (temos konsultanto) atsiliepimas apie stojančiojo teikiamą mokslinį projektą.

3.  PAPILDOMO PRIĖMIMO VYKDYMAS

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos
kopijos pateikiami internetu adresu: https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register  nuo rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 12 d. 24:00 val. Informaciją apie priėmimo į VU doktorantūros programas vykdymą ir dokumentų pateikimo terminus žr. čia.

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama bei dėl doktorantūros programos pasirinkimo konsultuojama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje. Universiteto Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus adresas ir telefonai: Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 108 ir 109 kabinetai. Vilnius; telefonai (8 5) 268 7095, (8 5) 268 7094 (8 5) 268 7093; el. paštas drs@cr.vu.lt;

Mokslinius projektus ir motyvacinius laiškus prašome siųsti el. paštu arenida.glusinskiene@tspmi.vu.lt nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 12 d. 13 val., laiško pavadinime nurodant „Doktorantūros mokslinis projektas“. Laiške taip pat prašome nurodyti į kokią tematiką stojate ir savo kontaktinę informaciją (tel. numerį).

Atrankos pokalbis vyks rugsėjo 14 d. 10 val. VU TSPMI (Vokiečių g. 10), 401 kab.

2018-04-16 Doktorantūros komitete (protokolas Nr. DK-218-04) patvirtinta tokia VU TSPMI Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros disertacijų tematika 2018 m. papildomam priėmimui:

  1. Medijų politika (po)sovietmečiu: veikėjai, kontrolės mechanizmai ir subversijos strategijos // (Post)Soviet
    media politics: actors, control mechanism and subversive strategies (konsultuojanti mokslininkė/vadovė dr. Natalija Arlauskaitė)
  2. Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje ir kitose VRE šalyse // Human capital in Lithuania and other countries of
    Central Eastern Europe (konsultuojantis mokslininkas/vadovas dr. Žilvinas Martinaitis)
  3. Europos tapatybė ir naujieji nacionalizmai: naratyvai, konfliktai, ribos ir sąveikos // European identity and new nationalisms: narratives, conflicts, limitations and interactions (konsultuojanti mokslininkė/vadovė dr. Nerija Putinaitė)
  4. Šiuolaikinės politikos problemos // Problems of contemporary politics (konsultuojantys mokslininkai: dr.
    Tomas Janeliūnas, dr. (HP) Alvydas Jokubaitis, dr. (HP) Gediminas Vitkus)