Priėmimo tvarka

Priėmimo į VU Politikos mokslų doktorantūrą tvarka 2016 metais

1. Konkursinio balo sandara

Stojimo į politikos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
 

  Vertinimo kriterijus

Svertinis koeficientas

Mokslinio projekto vertinimas

0,6

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,2

Mokslo darbai

0,2

Vertinant mokslinį projektą vertinamas formuluojamos tyrimo problemos naujumas ir originalumas, keliamų tikslų aiškumas ir numatomų tyrimo metodų pagrįstumas. 

Pateikto mokslinio projekto tematika turi atitikti vieną iš nurodytų doktorantūros temų.

Vertinant mokslinį projektą taip pat atsižvelgiama į 

1. Numatomos tyrimo tematikos atitikimą Politikos mokslų doktorantūros bendrai mokslinių tyrimų tematikai. Aukštesniu balu vertinami tie projektai, kurie atitinka prioritetines disertacijų temas.
2. Stojančiojo motyvaciją. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje - papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, SMD renginiuose, dalyvavo ekspedicijose ir pan. 

Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia:

1. magistro (baigiamojo) darbo įvertinimas;
2. magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas. 

2. Reikalavimai moksliniam projektui
Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti: 
1. suformuluota ketinama tyrinėti mokslinė tema;
2. įvertintas temos aktualumas, originalumas ir svarbiausi tyrinėjimai; 
3. aiškiai suformuluoti darbo tikslas ir uždaviniai (rekomenduojama juos formuluoti klausimo forma), pateiktos (jei reikalingos) tyrimo hipotezės;
4. nurodyti tyrimo metodai; 
5. pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų). 

Mokslinio projekto apimtis - apie pusė autorinio lanko (20 000 spaudos ženklų arba 10-12 numeruotų lapų). Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato lapo pusėje 1.5 intervalu 12 dydžio; 

Lietuvos Respublikos piliečiai, stojantys į doktorantūrą, mokslinį projektą turi pateikti lietuvių kalba. Norintys pateikti projektą užsienio kalba, turi pateikti tokį sprendimą pagrindžiančią argumentaciją, kodėl buvo būtina ir reikalinga projektą rengti užsienio kalba.

Privalomi mokslinio projekto priedai: 

Privalomas mokslinio projekto priedas:
motyvacinis laiškas, kuriame stojantysis pateikia stojimo į doktorantūrą motyvaciją, glaustai pristato savo dalyvavimą mokslinėje veikloje ir turimą įdirbį, akademinės ar kitos profesinės karjeros planus.

Bent vienoje iš dviejų rekomendacijų, kurios turi būti pateikiamos kartu su kitais dokumentais konkursui turi būti ir rekomenduojančiojo mokslininko (temos konsultanto) atsiliepimas apie stojančiojo teikiamą mokslinį projektą. 

3. Priėmimo vykdymas

Prašymą leisti dalyvauti konkurse ir reikalingus dokumentus bus galima pateikti internetu.

Moksliniai projektai ( SVARBU: popierinis ir elektroninis projekto ir motyvacinio laiško variantas) bus priimami nuo birželio 20 d. iki birželio 23 d. 12 val. VU TSPMI, Vokiečių g. 10, 205 kab. Atrankos pokalbis vyks liepos 1 d. 10 val. VU TSPMI (Vokiečių g. 10), 206 kab. 

Informaciją apie priėmimo į VU doktorantūros programas vykdymą ir dokumentų pateikimo terminus 

žr.  http://www.vu.lt/lt/studijos/priemimas

Smulkesnė informacija teikiama Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje (Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius, tel. 2687095, 2687094, 2687093) ar el. paštu drs@cr.vu.lt 


* * *

2016-04-15 Doktorantūros komitete (protokolas Nr. DK-2016-04) patvirtinta tokia VU TSPMI Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros disertacijų tematika 2016 m. (prioritetinės potemės išskirtos):

 1. Tarptautinės politikos pokyčiai, tyrimo metodai ir Lietuvos užsienio politika:

Konsultuojantys mokslininkai/vadovai: prof. dr. Gediminas Vitkus, doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė, doc. dr. Tomas Janeliūnas, doc. dr. Margarita Šešelgytė

1.1.  Tarptautinės politinės ekonomijos klausimai: tarpusavio priklausomybės pobūdžio įtaka valstybių santykiams ir galiai, tarpusavio ekonominės priklausomybės politinės pasekmės ir jų valdymo struktūros, ekonominių priemonių (sankcijų ir kitų prekybos ribojimo ar liberalizavimo priemonių) taikymas užsienio politikos tikslais, išorės veikėjų įtaka institucinėms ir viešosios politikos reformoms (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Ramūnas Vilpišauskas).

1.2.  Rusijos užsienio politika ir poveikis regioniniam bei globaliam saugumui (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Dovilė Jakniūnaitė, dr. Tomas Janeliūnas)

1.3.  Po-sovietinės erdvės regiono tyrimai (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Dovilė Jakniūnaitė, dr. Tomas Janeliūnas)

1.4.  Moderniųjų saugumo studijų teorijų plėtra (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Dovilė Jakniūnaitė, dr. Tomas Janeliūnas, dr. Margarita Šešelgytė)

2. Iššūkiai demokratijai pokomunistiniame pasaulyje

Konsultuojantys mokslininkai/vadovai: prof. dr. Alvydas Jokubaitis, doc. dr. Natalija Arlauskaitė, doc. dr. Inga Vinogradnaitė, doc. dr. Algimantas Jankauskas, prof. dr. Ainė Ramonaitė

2.1. (Po)sovietinės visuomenės ir rinkiminio elgesio Lietuvoje tyrimai (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Ainė Ramonaitė).

3. Viešosios politikos procesas ir viešojo administravimo raida Lietuvoje po ES plėtros

Konsultuojantys mokslininkai/vadovai: prof. dr. Vitalis Nakrošis, prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Egidijus Barcevičius, dr. Žilvinas Martinaitis

3.1. Socialinių ir ekonominių institucijų kaita bei jos poveikis viešajai politikai (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Žilvinas Martinaitis)

3.2. Lietuvos Vyriausybių veiklos prioritetai, stambios viešosios politikos reformos ir kiti reikšmingi projektai: įgyvendinimo proceso ir rezultatų aiškinimas (konsultuojantys mokslininkai/vadovai: dr. Vitalis Nakrošis, dr. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Egidijus Barcevičius)

4. Europos Sąjungos raida po Lisabonos sutarties: ekonominės integracijos, politinės konsolidacijos bei išorės santykių problemos

Konsultuojantys mokslininkai/vadovai: prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas, prof. dr. Gediminas Vitkus, prof. dr. Vytautas Radžvilas, prof. dr. Vitalis Nakrošis, dr. Nerija Putinaitė

4.1. Europos tapatumo transformacijos ES integracijos perspektyvoje (konsultuojantys mokslininkai/vadovai: dr. Nerija Putinaitė, dr. Vytautas Radžvilas)

4.2. Euro zonos krizės priežastys, dinamika ir pasekmės tolesnei integracijai ES, valstybių autonomijos dalyvaujant vieningos valiutos erdvėje (ir ES apskritai) problematika (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Ramūnas Vilpišauskas)

4.3. Integracija, fragmentacija ir diferenciacija ES. Išorės veiksnių (pabėgėlių krizės, terorizmo, Rusijos politikos, energetikos išteklių kainų svyravimo ir pan.) įtaka integracijos ir dezintegracijos procesams Europoje (konsultuojantis mokslininkas/vadovas: dr. Ramūnas Vilpišauskas)