Jonas Čičinskas

Profesorius Jonas Čičinskas yra vienas iš labiausiai patyrusių Lietuvos ekonomistų, komentuojantis Lietuvos ekonomikos problemas žurnale „IQ" bei kituose leidiniuose. Darbą TSPMI pradėjo 1998-aisiais (1995-1997 metais buvo Lietuvos misijos prie Europos Bendrijų Briuselyje vadovu, ambasadoriumi). TSPMI Tarybos narys. Mokslo žurnalo "Pinigų studijos" redkolegijos narys. Visuotinės lietuvių enciklopedijos redakcinės tarybos narys. Taip pat Studijų kokybės vertinimo centro tarybos narys.

Papildoma informacija:

El. paštas: Jonas.Cicinskas [eta] tspmi.vu.lt

Priėmimo valandos: pirmadieniais 15.00-16.00, 109 kab.

Publikacijos:

- J.Čičinskas, A.Dulkys. Finansų krizė ir nauji sprendimai Europos Sąjungoje: mažos valstybės atvejis. - Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2012–2013. 11 tomas  – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. – P.117-140.
- Čičinskas J., Is there a perspective for a new paradigm in economics? - Ekonomika, 2011, Vol. 90 (4). – P.7-17.
- Čičinskas J., Absoliučių sprendimų beieškant. (Recenzija) - Politologija, 2011, Nr.3. – P.145-152.
- Čičinskas J., Kainų stabilumo kriterijus stojant į Ekonominę ir pinigų sąjungą: Lietuvos atvejis ir kitos pamokos. - Kn.: Lietuva Europos Sąjungoje, Metraštis, 2004-2008. - Vilnius: Eugrimas, 2009, p. 94-115.
- Čičinskas J., 2007-2013 m. finansinė perspektyva: paskutinis senojo modelio variantas. - Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2006. - V.: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2007, p. 43-57.
- Čičinskas J., Lithuanians learn the hard lessons about dealing with the EU. - Europe‘s World. Summer 2007. – P. 157-158.
- Čičinskas J., Europos Sąjungos kultūros politika kaip nacionalinės kultūros veiksnys. – Kn.: Lietuva globalėjančiame pasaulyje, Vilnius, 2006, p. 249-273.
- Čičinskas J., Financial perspective 2007-2013: the last version of the old model. - Lithuanian annual strategic review 2006, p. 47-63.
- Čičinskas J., La Lituanie europeenne plus responsable, Iteneraires baltes: Estonie, Lettonie, Lituanie. - Paris: Editions Regards sur l'Est, 2005. p. 91-95.
- Čičinskas J., Šadžius L., Evolution of the banking system in Lithuania: from state-owned mono-banks to a modern banking system (1988 - 2004). - Ekonomika t.74, 2006, p.7-20.
- Čičinskas J., Išsamus veikalas apie Europos Sąjungos pinigų ir iždo politiką. - Pinigų studijos, Nr.4, 2005 m. gruodis, p.96-99.
- Čičinskas J., Five freedoms and their implications for a less developed national economy. - Ekonomika, 2004, 65 tomas. - P. 44-54.
- Čičinskas J., Rybelis A., Adamo Smitho moralinės ir ekonominės įžvalgos. - Kn.: Adam Smith. Tautų turtas. Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 485-503.
- Čičinskas J., Smilga E., The problems of Lithuania's integration into the EU and global economy: the issue of national strategic management. - Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (Management of organizations: systematic research), 2003. Nr.26, p. 231-248.
- Čičinskas J., Išorės ekonominių santykių plėtotės politika. - Kn.: Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija, Vilnius, UAB "Laisvos reklamos idėjos", 2003, p. 152-154.
- Čičinskas J., Ekonominės politikos transformacija globalizmo ir regioninės integracijos aplinkoje. - Filosofija. Sociologija. 2003, Nr.2, p. 17-21.
- Čičinskas J. Miškinis A.), Išorės ekonominių santykių strategija. - Kn.: Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų  strategija. Lietuvos mokslas, 41 knyga. V.: Lietuvos mokslų akademija, 2002, p.196-245.
- Čičinskas J., Rinkos ūkis ir valstybė. – Kn.: Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos, Vilnius: Margi raštai, 2000, p. 209-219.
- Čičinskas J., The Baltic States on the Road Towards Accession to the EU: Circumstances and Implications, German and American policies towards the Baltic states: the perspectives of EU and NATO enlargement, p. 47-54.
- Čičinskas J., Dumčiuvienė D.), Rinkos struktūros, firmos elgsenos ir veiklos rodiklių sąryšio paradigmos taikymas. - Socialiniai mokslai, 1999, nr.1(18), p. 42-45.
- Čičinskas J., Progress Report: Discussion in Lithuania? - Lithuanian foreign policy review. 1998, no. 2, p. 18-26.